Semalt güýçli gatnaşygy gurallaryWeb sahypaňyza traffik almak möhüm üstünlik. Galyberse-de, açar sözleriňiziň we beýleki SEO strategiýalaryňyzyň gowy işleýändigini aýdyň görkezýär. Manyöne köp gezek sahypaňyza basmak gowy ýaşaýyş wagtyna terjime edilmeýär. Munuň sebäbi gowy SEO bolup biler, emma web mazmunyňyz gyzykly däl.
Trafigiňyzyň gowulaşýandygyna düşünýärsiňiz, ýöne hiç hili netijä düşünmeýärsiňiz. Bu kategoriýa girýän bolsaňyz, web sahypaňyzyň entek doly mümkinçiliginiň ýokdugyny habar bermek üçin gynanýarys. Basmak üçin bir ýol tapdyňyz - indi olary nädip saklamalydygyny anyklamagyň wagty geldi.

Meseläňiziň çözgüdi gatnaşyga bagly. Göwnüçökgünlik bilen SERP sahypasyna gaýdyp barman, girýänleriňizi hödürleýän mazmunyňyzdan lezzet almak üçin bir ýol tapmaly.

Esasy zatlardan başlalyň, şeýlemi?

Web gatnaşygy näme?

Web gatnaşygy, gelýänler bilen gatnaşyk gurmak prosesi. Mazmuny üpjün etmek prosesi, bu gatnaşyklary gyzykly we ýeterlik derejede gyzyklandyrýar. Web sahypaňyza aýlanmagy peýdaly hasaplaýarlar. Netijede, web mazmunyňyzyň şeýle ajaýyp bolmagyny isleýärsiňiz, girýänleriňiz web sahypaňyzyň ilçisi bolmagyny isleýärler. Mazmunyňyzyň haýran galdyryjydygyny ýapyp bilmezler.

Bu hakykata ýetmek üçin web sahypaňyzyň näme edýändigine derrew düşünmeli we diňe bir müşderi bolmakdan web mazmunyňyzy teswirleýän, halaýan we paýlaşýan müşderi bolmaga geçmeli.

Gatnaşykyňyzy dogry alsaňyz, ulanyjylaryňyza:
Bularyň hemmesine ýetenimizden soň, web mazmuny bilen baglanyşykly gurallarymyzy netijeli durmuşa geçirendigimizi buýsanç bilen aýdyp bileris. Ine, girýänleriňiziň web sahypaňyzda galmagyny üpjün etmek we netijeleri görmek üçin “Semalt” -yň ulanýan käbir gurallary.

Web sahypaňyza gelýänleri çekmegiň ýollary

Asyl we özüne çekiji mazmun dörediň

Bu, okyjylaryňyzy gyzyklandyrmagyň iň takyk usulydyr. Asyl we özüne çekiji mazmuna eýe bolmak hem Google bilen uzak ýol geçýär. Asyl mazmuny bilen Google-yň gowy tarapynda durýarsyňyz we okyjylaryňyza abraýly web sahypasydygyňyzy görkezýärsiňiz. Şeýle hem, belli bir diňleýjiňiziň görnüşine laýyk gelýän özboluşly mazmuny görkezip bilersiňiz. Göçürmek ýa-da diňe egirme gurallaryny ulanmak, göçürmezden göçürmek üçin sizi Google-yň duşmany edýär. Şeýle-de bolsa, diňleýjileriňiz üçin ýaramsyz mazmuny öndürýär. Tomaşaçylaryň tapawudyny göz öňünde tutup, başga bir web sahypasynda işlän zadyň web sahypaňyzda işlemegi kepillendirilmeýär.

Güýçli sözbaşylary ulanmak

Sözbaşylaryňyzyň näderejede täsirli bolup biljekdigi sizi geň galdyryp biler. Sözbaşylary ulanmak gözleg motoryňyzy optimallaşdyrmagyň ýeke-täk usuly däl we diňleýjileriňizi mazmunyňyz bilen gyzyklandyrmagyň usuly hökmünde işleýär.

Gowy sözbaşy gyzyklanma döredýär we okyjylary her mowzuga ýa-da sözbaşylara geçmäge çagyrýar. Statistika, internet ulanyjylarynyň 80% -iniň okamaly ýa-da okamajakdygyna karar bermezden ozal sözbaşylary okaýandygyny görkezýär. Şol okyjylaryň diňe 20% -i galan mazmuny okamak üçin öňe gidýärler.

Bu, sözbaşyňyzyň gelýänleri almak we saklamak üçin zerur magnitdigini aýdyň görkezýär. Birnäçe sözbaşy bar, ýöne Google diňe dört esasy görnüşi ykrar edýär. Sizde:

Ady: bu köplenç sahypanyň birinji ady hökmünde gelýär. Bu, makalanyň esasy ugruny düşündirmeli.
1-nji sözbaşy: bu, sahypada tapyp boljak iň möhüm mowzuk. Esasy saýawan ady bilen gelýär.
2-nji sözbaşy: bu sözbaşynyň aşagyna girýär, sebäbi 1-nji sözbaşynyň mundan beýläk-de döwülmegi bolup hyzmat edýär.
3-nji sözbaşy: muny iň soňky sözbaşy hökmünde ulanmak maslahat berilýär. Kiçijik sözbaşylaryň köp bolmagyny islemeýärsiňiz. Dogry ulanylmasa, peýdasyna däl-de, meselä öwrülýär.

Adamlar maglumat üçin diňe mazmunyňyzy okamaýarlar - maglumatlaryna çalt mätäç

Sözbaşylar, zerur maglumatlaryň çalt bölegini almak üçin gollanma hökmünde ulanylýar. Kitaphanada gezelenç etseňiz, iň meşhur mowzuk bilen çeper eserleri saýlamagyňyz ähtimal. Adyňyz bilesigelijilik duýgusyny galdyrmaly, ýöne mazmunyň esasy sebäbini anyk görkezmeli.

Mazmunyňyzy hereketli ediň

Tomaşaçylaryňyz bilen gürleşdiňizmi? Maslahat berdiňizmi, herekete çagyrdyňyzmy, görkezmeleri ýa-da ýerine ýetirip boljak ädimleri? Bu elementler makalaňyza baglanyşyk we garaşlylygy döredýär. Okyjylaryňyz, görkezmeleriňizi synap görmek ýa-da ýerine ýetirmek islärler, ýagny web mazmunyňyz gutarýança okarlar ýa-da tomaşa ederler.

Mazmunyň iň oňat görnüşleri, ýaňy alan maglumatlaryny nädip ulanmalydygyny aňladýar. Näme etmelidigini aýtmak okyjylaryňy kemsitmeýär; dogry ýerine ýetirilen bolsa, okyjylaryňyza iň gowy bilýändiklerine ynandyrýar we mazmunyňyzyň berýän görkezmelerini ýerine ýetirmäge kömek edýän bilimdir. Web mazmunyňyzy ýazanyňyzda, Semalt okyjylaryň web mazmunyňyzyň alyp barýan maglumatlaryny iş ýüzünde nädip ulanyp boljakdygy barada maslahatlar berýär.

Maslahat: okyjylar çeper eserleri hemme zady bilýändikleri üçin däl-de, öwrenmek we has gowulaşmak isleýänleri üçin okaýarlar. Semalt okyjylaryňyza şol bir duýgyny berýär.

Mazmunyňyz jogap bermeli

"Gözleg motorlarynyň ulanylyşy näme" diýlen soraga umumy jogap "jogap bermek" bolar, bu jogap gaty dogry. Adatça, bir ulanyjy bir soraga jogap tapmak üçin maglumat gözleýänligi üçin açar sözleriň hataryny ýazýar.

Mazmunyňyz, okyjylaryňyzy saklamak üçin bu soraglara jogap bermegi başarmalydyr. Bu web sahypaňyzyň esasy maksady. Web mazmunyňyz, okyjylaryňyza täze bilim almaga kömek etmelidir. Hiç kim eýýäm bilýän zatlaryny okamak islemeýär. Täze bilim öndürip bilmeseňiz, okyjylaryňyz ýadap, giderler.

Takyk boluň

Hiç kim faktiki ýa-da takyk bolmadyk maglumatlary okamak islemeýär. Bir makala web sahypasy üçin ýazylan bolsa, müňlerçe we ähtimal millionlarça tomaşaçy ony okar we maglumatlar nädogry bolup çyksa, agyr netijelere sebäp bolup biler. Web mazmunyňyzyň kompaniýanyňyza degişlidigini ýadyňyzdan çykarman, munuň näçeräk zyýan getirjekdigini göz öňüne getirip bilersiňizmi?

Sanlary we statistikalary ulanmak mazmunyňyzy owadanlaşdyrmagyň gyzykly usulydyr - tomaşaçylaryňyza mazmunyňyz ýaly dürli-dürli bolýar. Emma mazmunyňyzda görkezilen her bir şekiliň, statistikanyň ýa-da grafigiň takykdygyna üns beriň.

Görkezýän maglumatlaryňyzyň takyklygyny nädip üpjün etmelidigi barada käbir maslahatlar:

Mazmunyňyz pikirlenmeli

Tomaşaçylaryňyz mazmunyňyzy okaýarlar we diňe olary gyzyklandyrýan tomaşaçy edeniňizde gyzyklanýar. Pikirlerini aşakdaky usullar bilen garyşdyryp bilersiňiz:

Suratlary we wideolary goşup has gowy habarlaşyň

Bu, “Semalt” -yň özüne çekiji mazmun döretmekde ulanýan iň soňky guralydyr. Adamlar başgaça öwrenýärler: käbirleri üçin okamak iň gowy usul, beýleki suratlara we wideolara zerur. Suratlary we wideolary ulanmak, ballaryňyzy aýdyň görkezmäge kömek edip biler. Şonuň üçin häzirki zaman okuw kitaplarynda şeýle ýygy duş gelýär. Suratlar we wideolar okamak tejribesini ýokarlandyrmakda “Semalt” -yň ajaýyp guralydyr. Hiç kim diňe reňk degmezden tekst okamak islemeýär.

Mazmunyňyza baha goşmaga kömek edýän suratlaryň ulanylmalydygyny bellemelisiňiz. Nädogry şekili ulanmak diňe gowulykdan has köp zyýan berýär. Suratlary we wideolary ulanmak aýratyn peýdaly, sebäbi olar okyjylaryňyzyň aňyna has gowy ýapyşýar. Mazmunyňyzyň okyjylaryň aňyna ýapyşmagyny isleýärsiňiz. Hyzmatlaryňyzy çalt ýatda saklamagyny isleýärsiňiz. Bu ýere gelýänler suratlary we wideolary ýatda saklap bilýändigi sebäpli, daş-töweregindäki mazmuny ýatda saklamak aňsatlaşýar.

Onlaýn satyjylar, potensial müşderilerine satyn alýan zatlaryny görkezmek üçin özüne çekiji şekilleri we wideolary ulanmakdan başga alajy ýok. Hiç kim näme alýandyklaryny bilmese tekjeleriňizden hiç zat almaz.

Semalt ajaýyp mazmun döretmek we girýänleriňiziň web sahypaňyzda görýän zatlaryndan hoşal bolmagyny üpjün etmek üçin bu gatnaşygy gurallaryň hemmesini ulanýar. Netijede, işiňize howandarlyk etmek isleýän bagtly müşderileriňiz bar.

mass gmail